29+1

Hong Kong

DISCOVERIES

Director: Kearen Pang
Year: 2017
Duration: 111′
Language: Original Version – Spanish Subtitles
Genre : Comedy

Synopsis

This is a story in 2005. Christy Lam (Chrissie Chau) is a typical city girl born and raised in Hong Kong. She is a month from turning 30, and has just begun to cope with the same struggles shared by most girls of the same age: the almost unbearable stress at work, her aging but annoying parents, and her seemingly stable yet stagnant relationship. All of these only add to her fear for this next chapter of her life.
Wong Tin-Lok (Joyce Cheng), on the other hand, is also turning 30 soon, but leads a vastly different life. She has never been in love, and her job is taking her nowhere. And yet, she has always kept an optimistic attitude towards life. On the verge of her next chapter, she makes a bold decision to just pick up her bags and fulfill her childhood dream.

They have never met each other, and their personalities are night and day. But as fate would have it, Christy makes a temporary move into Wong’s apartment. Through exploring Wong’s diary, Christy not only discovers that they share the same birthday, but also learns about the bits and pieces of Wong’s life.

As their virtual bond grows, Christy begins to appreciate Wong’s alternate approach to life, so much so that it becomes an integral part of Christy’s own. Who has entered whose world?

Director’s Biography

Kearen Pang is Hong Kong’s most charismatic creative theater actress in recent years. She is a multimedia producer and diversified artist who is comprehensive of writer, director, actress and drama tutor. Her well known one woman shows, which are favored by the masses and had brought her the Best Actress Award of HK Drama Award in 2007. Beyond theatre works, Kearen’s first screenplay – “Isabella”, had won the Silver Bear Award in Berlin Film Festival. Writing columns and also being movie – actors’ tutor, Pang becomes very active in the media sector in Hong Kong by virtue of her independent intellectual feminine image. Because of “her scripts are full of subtle drama and stealthy sentimentality that creeps into audiences’ hearts”, in 2009 she was named by CNNGO.com to be one of “The Hong Kong Hot List: 20 people to watch”, a list which includes celebrities, entrepreneurs and artists from all aspects for their impact brought to the town which is defining Hong Kong today. In 2011, Kearen is elected as the “Most Impressive Actress” in HK theatre in 20 years.

Festivals and Awards

Hong Kong Film Awards 2018 | Best New Director and Best Screenplay


SCREENING

Friday 9th Nov

16:00h

CINEMES GIRONA


29+1

Hong Kong

DISCOVERIES

Director: Kearen Pang
Any: 2017
Durada: 111′
Idioma: VOSE
Gènere: Comèdia

Sinopsi

Aquesta és una història d’2005. Christy Lam (Chrissie Chau) és una noia de ciutat, nascuda i criada a Hong Kong. Ha passat un mes des de que va complir 30 anys, i comença a lluitar amb les mateixes dificultats amb què topen la majoria de dones de la seva mateixa edat: l’estrès gairebé insuportable a la feina, els pares que s’han fet grans, i la seva relació aparentment estable però estancada. Tot això només fa que augmenti la seva por davant el que pugui succeir en la propera etapa de la seva vida.

Wong Tin-Lok (Joyce Cheng), d’altra banda, també complirà aviat els 30, però porta una vida molt diferent. Ella mai ha estat enamorada, i el seu treball no la porta enlloc. I, però, sempre ha mantingut una actitud optimista cap a la vida. A la vora de la seva propera etapa, pren una decisió audaç en la qual simplement recull les seves maletes i compleix un somni de la infància.

Mai s’han conegut, i les seves personalitats són com el dia i la nit. Però com si el destí ho decidís, Christy es muda temporalment a l’apartament de Wong. Quan Christy va veure el diari de Wong, no només descobreix que comparteixen el mateix dia d’aniversari, sinó que també s’assabenta d’altres coses de la seva vida. A mesura que s’estreny el vincle, Christy comença a apreciar l’enfocament alternatiu de la vida de Wong, tant que esdevé una part integral de la pròpia Christy. Qui ha entrat en quin món?

Biografia del Director

Kearen Pang és l’actriu de teatre experimental més carismàtica de Hong Kong en els últims anys. És una productora multimèdia i artista diversificada que combina el treball d’escriptora, directora, actriu i tutora de drama. Els seus reconeguts espectacles, influïts per les masses, li van atorgar el premi a la millor actriu de HK Drama Award en 2007 i a més del teatre, el primer guió de Kearen, “Isabella”, va guanyar el premi Ós de Plata al Festival de Cinema de Berlín. Escrivint columnes i sent també tutora d’actors de cinema, Pang es torna molt activa en el sector dels mitjans de comunicació a Hong Kong gràcies a la seva imatge d’intel·lectual femenina independent. A causa de que “els seus guions estan plens d’un drama i d’un sentimentalisme furtiu que llisca en els cors de l’audiència”, el 2009 va ser nomenada per CNNGO.com a “The Hong Kong Hot List: 20 people to watch”, llista que inclou a celebritats, empresaris i artistes de tots els àmbits que pel seu impacte han estat decisius en la ciutat que avui dia defineix a Hong Kong. El 2011, Kearen és triada com la “actriu més impressionant” al teatre de Hong Kong a 20 anys.

Festivals i Premis

Hong Kong Film Awards 2018 | Best New Director and Best Screenplay


PROJECCIÓ

Divendres 9 Nov

16:00h

CINEMES GIRONA


29+1

Hong Kong

DISCOVERIES

Director: Kearen Pang
Año: 2017
Duración: 111′
Idioma: VOSE
Género: Comedia

Sinopsis

Esta es una historia de 2005. Christy Lam (Chrissie Chau) es una chica de ciudad, nacida y criada en Hong Kong. Ha pasado un mes desde que cumplió 30 años, y empieza a lidiar con las mismas dificultades con las que tropiezan la mayoría de mujeres de su misma edad: el estrés casi insoportable en el trabajo, los padres que se han hecho mayores, y su relación aparentemente estable pero estancada. Todo esto solo hace que aumente su temor ante lo que pueda suceder en la próxima etapa de su vida.

Wong Tin-Lok (Joyce Cheng), por otro lado, también cumplirá pronto los 30, pero lleva una vida muy diferente. Ella nunca ha estado enamorada, y su trabajo no la lleva a ninguna parte. Y, sin embargo, siempre ha mantenido una actitud optimista hacia la vida. Al borde de su próxima etapa, toma una decisión audaz en la que simplemente recoge sus maletas y cumple un sueño de la infancia.

Nunca se han conocido, y sus personalidades son como el día y la noche. Pero como si el destino lo decidiera, Christy se muda temporalmente al apartamento de Wong. Al ver el diario de Wong, Christy no solo descubre que comparten el mismo día de cumpleaños, sino que también se entera de otras cosas de la vida de Wong. A medida que se estrecha el vínculo, Christy empieza a apreciar el enfoque alternativo de la vida de Wong, tanto que se convierte en una parte integral de la propia Christy. ¿Quién ha entrado en qué mundo?

Biografía del Director

Kearen Pang es la actriz de teatro experimental más carismática de Hong Kong en los últimos años. Es una productora multimedia y artista diversificada que combina el trabajo de escritora, directora, actriz y tutora de drama. Sus reconocidos espectáculos, influidos por las masas, le otorgaron el premio a la mejor actriz de HK Drama Award in 2007 y además del teatro, el primer guión de Kearen, “Isabella”, ganó el premio Oso de Plata en el Festival de Cine de Berlín. Escribiendo columnas y siendo también tutora de actores de cine, Pang se vuelve muy activa en el sector de los medios de comunicación en Hong Kong gracias a su imagen de intelectual femenina independiente. Debido a que “sus guiones están llenos de un drama y de un sentimentalismo furtivo que se desliza en los corazones de la audiencia”, en 2009 fue nombrada por CNNGO.com en “The Hong Kong Hot List: 20 people to watch”, lista que incluye a celebridades, empresarios y artistas de todos los ámbitos que por su impacto han sido decisivos en la ciudad que hoy día define a Hong Kong. En 2011, Kearen es elegida como la “actriz más impresionante” en el teatro de Hong Kong en 20 años.

Festivales y Premios

Hong Kong Film Awards 2018 | Best New Director and Best Screenplay


PROYECCIÓN

Viernes 9 Nov

16:00h

CINEMES GIRONA