Avís Legal

1. Objecte i titularitat

Aquesta web s’ha creat amb l’objectiu d’oferir als usuaris informació detallada sobre les activitats i continguts de CASA ÀSIA. D’igual manera, s’ofereix la possibilitat d’accedir a la informació sobre els serveis de CASA ÀSIA a través de la mateixa.

El present Avís Legal té per objecte regular les condicions d’ús i utilització de la informació i serveis emplaçats en el llocwww.casaasia.es, del que és titular el Consorci CASA ÀSIA, amb NIF núm. Q0801118A i amb domicili social a Barcelona, Recinte Modernista Sant Pau, carrer Sant Antoni Maria Claret, 167.

Per a contactar amb nosaltres pot adreçar-se a través del correu electrònic [email protected] o del telèfon +34 93 368 08 36.

2. Acceptació de les condicions de ús

El present Avís Legal regula l’accés i ús dels continguts i serveis oferts per CASA ÀSIA mitjançant la seva web. No obstant, la utilització d’alguns serveis es pot trobar sotmesa a determinades Condicions Particulars que podran substituir, completar i/o modificar el present Avís Legal. En cas de contradicció prevaldrà l’establert a les Condicions Particulars sobre aquest Avís Legal.

L’accés, navegació i ús d’aquesta web suposa l’acceptació expressa per l’usuari de tots els termes d’aquest Avís Legal.

3. Condicions d’accés

Amb caràcter general, l’accés a la informació, continguts i serveis disponibles en aquesta web, així com la seva navegació serà lliure i gratuïta pel que no es requerirà als usuaris registre, amb la corresponent entrega de les seves dades personals, ni l’ús de contrasenyes.

No obstant, sense perjudici de l’establert al paràgraf anterior, per a fer ús de determinats serveis serà necessari aportar dades personals, entre d’altres, nom i adreça de correu electrònic.

4. Condicions d’ús

Les condicions d’accés i ús d’aquesta web estan subjectes a la normativa legal vigent i als principis de bona fe i ús lícit per part de l’usuari, quedant prohibit, amb caràcter general, qualsevol actuació en perjudici de CASA ÀSIA i que vagi en contra del present Avís Legal.

L’usuari es responsabilitza d’utilitzar aquest servei sense portar a terme activitats que puguin ser considerades il·lícites o il·legals, que vulnerin els drets de CASA ÀSIA o de tercers, o que puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar o deteriorar el servei o impedir la normal utilització del mateix per part d’altres usuaris.

5. Propietat industrial i propietat intel·lectual

L’usuari accepta que tots els drets de propietat industrial i intel·lectual de les marques, noms comercials o logos sobre els continguts i/o qualsevol dels elements inclosos a la web són propietat exclusiva de CASA ÀSIA i/o de tercers aliens. Qualsevol ús o explotació de qualsevol dels drets estarà subjecte a la prèvia i expressa autorització als efectes oportuns de CASA ÀSIA, o del tercer titular dels drets afectats.

Són titularitat de CASA ÀSIA els drets de reproducció, distribució i comunicació pública de la web. Tots els textos, dissenys, continguts, estructura, bases de dades, logos, codis font, així com la resta d’elements de la web estan protegits per la legislació en la matèria vigent. CASA ÀSIA ostenta tots els drets de propietat intel·lectual necessaris per a poder explotar la web, així com el conjunt d’elements que la conformen.

6. Política de privacitat

Alguns serveis requereixen que els usuaris proporcionin a CASA ÀSIA determinades dades de caràcter personal. CASA ÀSIA garantirà el compliment de l’establert a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) i la resta de la legislació aplicable.

CASA ÀSIA informa que les dades personals recollides, a través del correu electrònic, presencialment o per mitjà de formularis de contacte o d’inscripció a activitats, són emmagatzemades en bases de dades propietat de la institució.

CASA ÀSIA garanteix que l’ús de les dades personals tindrà caràcter confidencial i només s’utilitzaran per a poder prestar els serveis propis de la institució als quals els usuaris donin el seu consentiment exprés.

L’usuari garanteix la veracitat de les dades personals facilitades a CASA ÀSIA i es responsabilitza de comunicar qualsevol modificació de les mateixes.

Els usuaris poden exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, d’acord amb l’estipulat a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD). Els usuaris podran fer efectius aquests drets contactant amb CASA ÀSIA a través de l’adreça electrònica [email protected], per correu postal o presencialment a la seu de la institució.

7. Cookies

La web de CASA ÀSIA no utilitza cookies de publicitat ni de personalització, no es recullen dades d’identificació personal per a la navegació.

No obstant, la web de CASA ÀSIA utilitza Google Analytics, que utilitza cookies d’anàlisis per a mesurar l’audiència i navegació dels usuaris. Per a saber més veure la web de Google Analytics: http://www.google.com/analytics/terms/es.html

8. Responsabilitats

Aquesta web pot contenir informació facilitada per tercers o vincular enllaços externs a la institució pels que, en cap cas, CASA ÀSIA no es responsabilitza, ni té la obligació de controlar, supervisar o vigilar. D’igual forma, tampoc es responsabilitza dels hipervincles que els tercers aliens a CASA ÀSIA puguin crear a les seves pàgines web.

Els enllaços inclosos a la web a altres pàgines són merament informatius y no representen cap tipus d’associació amb les web  enllaçades, ni recomanació dels serveis o productes oferts per aquestes web.

CASA ÀSIA no té recursos tècnics ni humans per a poder conèixer i controlar tota la informació, continguts, productes o serveis facilitats per altres web a les que es puguin establir enllaços des de la web de la institució. Per tant, CASA ÀSIA no pot garantir ni les condicions, ni la licitud dels continguts, ni la correcta prestació dels serveis oferts als usuaris per tercers aliens, als que es pugui accedir mitjançant enllaços en aquests llocs web.

En cas de que els usuaris tinguin coneixement sobre la il·licitud de les activitats desenvolupades a través d’aquestes web de tercers aliens ho hauran de comunicar de forma immediata a CASA ÀSIA, per tal de que es desactivin els enllaços d’accés a les mateixes.

Tanmateix, CASA ÀSIA s’eximeix de responsabilitat pel que fa a les cookies que tercers aliens puguin instal·lar al dispositiu de l’usuari.

D’altra banda, tampoc es derivarà responsabilitat per a CASA ÀSIA pels errors que es puguin apreciar als continguts de la seva web.

El usuari serà l’únic responsable de les infraccions en que pugui incórrer, així com dels perjudicis que pugui causar a tercers per un ús il·legítim o indegut de la web de CASA ÀSIA.

9. Servei

CASA ÀSIA es reserva el dret a realitzar qualsevol modificació en els serveis, continguts i presentació de la web, així com en el present Avís Legal, sense avisar prèviament. De la mateixa manera, es reserva el dret a interrompre, de forma temporal o permanent, l’accés, navegació, ús de la web o de qualsevol dels seus serveis, amb o sense comunicació prèvia. En ambdós supòsits, no cabrà possibilitat per part de l’usuari de reclamar cap tipus d’indemnització.

10. Jurisdicció

Les controvèrsies entre l’usuari i CASA ÀSIA es regiran pel que estableix la legislació espanyola vigent, amb la renúncia expressa a qualsevol altre fur que els pogués correspondre, sotmetent-les al coneixement dels Jutjats i Tribunals de Barcelona.